Skip to main content

Klimatredovisning och LCA-rapport - dokumentation för vår miljömässiga påverkan

Hos Door System är vi medvetna om det ansvar vi har för klimatet som en följd av den miljömässiga påverkan som våra produkter och produktionen av dörrar och portar skapar. Vi arbetar målinriktat med att kartlägga våra CO2-utsläpp och dokumentera verksamhetens miljömässiga påverkan. Vi har kontaktat våra leverantörer för att få exakta uppgifter för deras produkter. Vi har även arbetat med att dokumentera vår förbrukning i produktionen. För Door System är det viktigt att vi ligger i framkant och uppfyller alla lagstadgade krav kring hållbarhet, inklusive att ha dokumentationen på plats.

Vi har fått LCA-rapporten för vår EI260-C gångjärnsbranddörr, för att dokumentera branddörrens miljöpåverkan, och kommer att utarbeta LCA-rapporter för flera av våra dörrar och portar under 2024. Dessutom fick vi i november förra året klimatredovisningen för 2022.

LCA-rapporten för EI260-C branddörren och klimatredovisningen är utarbetade i samarbete med EnergySolution, som har varit vår rådgivare för dessa uppgifter.

Klimatredovisning 2022 - med mer exakta data

Klimatredovisning 2022

Klimatredovisningen är baserad på GHG-protokollsstandarden och täcker utsläpp från scope 1, scope 2 och scope 3. 

Vi började göra klimatredovisning  2021. Under 2022 uppgraderade vi datakvaliteten till specifika inköpsmängder. De största grupperna av inköpt material är nu primärt baserade på mängd- i stället för ekonomiska data. Det ger en mer rättvisande bild av de totala utsläppen.

Därför har vi valt att använda klimatredovisningen för 2022 som basår, så vi har möjlighet att bättre kunna jämföra och förbättra data och utsläpp i framtiden. Se Door Systems Klimatredovisning 2022 – klicka här.

De totala utsläppen för Door Systems aktiviteter i scope 1, scope 2 och scope 3 under 2022 är 7 756 ton CO2-ekv. Största delen av utsläppen ligger inom scope 3

Scope 1-, 2- och 3-utsläpp

Scope 1 har ett bidrag på 278 ton CO2-ekv, som primärt kommer från dieselförbrukning i montörsbilar samt gas till uppvärmning av produktionsfaciliteter.

Scope 2 har ett bidrag på 65 ton CO2-ekv, som primärt är elförbrukning - beräknat som marknadsbaserad el.

Scope 3 bidrar med 7 412 ton CO2-ekv, vilket utgör 95 % av Door Systems totala utsläpp. Inköpta varor utgör 78 % av scope 3-utsläppen och som bilden ovan visar är det primärt inköp av stål, automatik och komponentdelar som styr våra indirekta utsläpp

Reduktionsmöjligheter

Det förbättrade och mer fördjupade datamaterialet ger oss en bra inblick i var reduktionsmöjligheterna ligger i scope 1, 2 och 3.

Scope 1
I scope 1 finns det alternativ till den nuvarande uppvärmningen av produktionsfaciliteterna där det kan ligga potentiella minskningar av utsläppen.

Ett annat fokusområde i scope 1 är våra kör- och transportlösningar, där det finns möjlighet att minska de fossila utsläppen.

Scope 2
I scope 2 ligger reduktionsmöjligheterna i hur vi kan optimera vår elförbrukning.

Scope 3 - inköpta varor
2023 var målsättningen att uppnå mer exakta data för våra inköpta varor. Vårt fokus ligger nu på att skapa reduktioner. Det kan ske genom förändringar i valet av leverantörer. Vi har exempelvis nu leverantörsspecifika data för flera leverantörer av både stål och aluminium och har möjlighet att optimera våra scope 3-utsläpp genom att öka inköpen från leverantörer med de lägsta utsläppsfaktorerna och minska inköpen från leverantörer med högre utsläppsfaktorer.

Vårt fokus ligger i första omgången på scope 3.

Samtidigt gör vi överväganden inom cirkulär ekonomi och aktiviteter inom avfallssortering.

LCA-rapport för EI260 gångjärnsbranddörr

LCA-rapporten bedömer klimatpåverkan av 1 m2 branddörr med handtag, låskista och dörrpump. Dörrens klimatpåverkan har direkt samband med dess relativt höga vikt per m2 och de använda materialen. Vissa material, som exempelvis stenullen, bidrar avsevärt, bland annat på grund av avfallshanteringen. Låskista och dörrpump bidrar också relativt mycket, även om de inte väger så mycket.

Livscykelanalysens resultat av branddörrens klimatpåverkan kan användas i samband med LCA-beräkning av en byggnad, enligt föreskrift i Bygningsreglementet.

Livscykelanalysen av EI260-C branddörren är utarbetad i enlighet med DS/EN15978:2012 och uppfyller Bygningsreglementets krav på beräkningsmetod och innehåll i moduler.

Vi har dessutom låtit utveckla ett beräkningsverktyg som gör att vi kan uppskatta utsläpp i kg och CO2-ekvivalenter för specifika branddörrar.

Behöver du mer information är du välkommen att kontakta oss.

Vårt arbete är medfinansierat av EU

Hos Door System har vi anställt en medarbetare som arbetar med att kartlägga och dokumentera vår miljöpåverkan.

Samtidigt samarbetar vi med externa rådgivare som hjälper oss med att skapa analyser och korrekt dokumentation, bland annat via sina beräkningsmodeller. Rådgivningsprogrammet genomförs med stöd från EU.