Skip to main content

Klimaregnskab og LCA-rapport – dokumentation for vores miljømæssige påvirkninger

Hos Door System er vi bevidste om det ansvar, vi bærer over for klimaet som følge af de miljømæssige påvirkninger, som vores produkter og produktion af døre og porte skaber. Vi arbejder målrettet med at kortlægge vores CO2-emissioner og dokumentere virksomhedens miljømæssige påvirkninger. Vi har kontaktet vores leverandører for at tilvejebringe præcise data for deres produkter. Ligeledes har vi arbejdet med at dokumentere vores forbrug i produktionen. For Door System er det vigtigt, at vi er på forkant med og overholder alle lovgivningsmæssige krav omkring bæredygtighed, herunder også at vi har dokumentationen på plads.

Vi har fået LCA-rapporten for vores EI260-C hængslet branddør for at dokumentere branddørens miljøpåvirkning og vil i 2024 udarbejde LCA-rapporter for flere af vores døre og porte. Desuden fik vi i november sidste år klimaregnskabet for 2022.

LCA-rapporten for EI260-C branddøren og klimaregnskab er udarbejdet i samarbejde med EnergySolution, der har været vores rådgiver på disse opgaver.

Klimaregnskab 2022 - med mere præcise data

Klimaregnskab 2022

Klimaregnskabet er baseret på GHG protokolstandarden og afdækker emissioner fra scope 1, scope 2 og scope 3. Kortlægningen for regnskabsåret 2022 er Door Systems anden fortløbende CO2-kortlægning, hvilket i praksis betyder, at beregningen kan anvendes til at vurdere performance og resultater sammenlignet med baselineåret.

Vi startede med at lave klimaregnskab i 2021. I 2022 opgraderede vi datakvaliteten til specifikke indkøbsmængder. De største grupper for indkøbte materialer er nu primært baseret på mængde i stedet for økonomiske data. Dette giver et mere retvisende billede af de samlede udledninger.

Derfor har vi valgt at benytte klimaaregnskabet for 2022 som baselineår, så vi har mulighed for bedre at kunne sammenligne og forbedre data og emissioner fremadrettet. Se Door Systems Klimaregnskab 2022 – klik her.

De totale emissioner for Door Systems aktiviteter i scope 1, scope 2 og scope 3 i 2022 er 7.756 ton CO2-ækv. Størsteparten af emissionerne falder i scope 3.

Scope 1, 2 og 3 emissioner

Scope 1 har et bidrag på 278 ton CO2-ækv, som primært kommer fra dieselforbrug til montørbiler samt gas til opvarmning af produktionsfaciliteter.

Scope 2 har et bidrag på 65 ton CO2-ækv, som primært er fra elforbrug – opgjort som markedsbaseret el.

Scope 3 bidrager med 7.412 ton CO2-ækv, hvilket udgør 95% af Door Systems samlede emissioner. Indkøbte varer udgør 78% af scope 3 emissionerne, og som figuren ovenfor viser, er det primært indkøb af stål, automatik og komponentdele, der styrer vores indirekte emissioner.

Reduktionsmuligheder

Det forbedrede og mere uddybende datamateriale giver os et godt indblik i, hvor reduktionsmulighederne ligger i scope 1, 2 og 3.

Scope 1

I scope 1 er der alternativer til den nuværende opvarmning af produktionsfaciliteterne, hvor der kan være potentielle udledningsreduktioner.

Et andet fokusområde i scope 1 er vores kørsel og transportløsninger, hvor der er mulighed for at sænke de fossile udledninger.

Scope 2
I scope 2 ligger reduktionsmulighederne i, hvordan vi kan optimere vores elforbrug.

Scope 3 – Indkøbte varer
I 2023 var målsætningen at opnå mere præcise data for vores indkøbte varer. Vores fokus er nu på at skabe reduktioner. Det kan være gennem ændringer omkring valg af leverandører. Vi har f.eks. nu leverandørspecifikke data for flere leverandører i både stål og aluminium og har mulighed for at optimere vores scope 3 udledninger ved at øge indkøb fra leverandører med de laveste emissionsfaktorer og mindske indkøb fra leverandører med højere emissionsfaktorer.

Vores fokus er i første omgang på scope 3.

Samtidig har vi overvejelser omkring cirkulær økonomi og aktiviteter inden for affaldssortering.

LCA-rapport for EI260 hængslet branddør

LCA-rapporten vurderer klimapåvirkningen af 1 m2 branddør med greb, låsekasse og dørpumpe. Dørens klimapåvirkning er direkte forbundet med dens relativt høje vægt pr. m2 og de anvendte materialer. Nogle materialer, som f.eks. stenulden, bidrager betydeligt, bl.a. på grund af affaldshåndteringen. Låsekasse og dørpumpe bidrager ligeledes også relativt meget, selv om de ikke vejer så meget.

Livscyklusanalysens resultater af branddørens klimapåvirkning kan bruges i forbindelse med LCA-beregning af en bygning som foreskrevet i Bygningsreglementet.

Livscyklusanalysen af EI260 branddøren er udarbejdet i henhold til DS/EN15978:2012 og imødekommer Bygningsreglementets krav til opgørelsesmetode og indhold af moduler.

Vi har desuden fået udviklet et beregningsværktøj, som gør, at vi kan estimere udledninger opgjort i kg CO2-ækvivalenter for specifikke branddøre.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Vores arbejde er medfinansieret af EU

Hos Door System har vi ansat en medarbejder, der er dedikeret til at kortlægge og dokumentere vores miljøpåvirkninger.

Samtidig har vi samarbejde med eksterne rådgivere, der hjælper os med at tilvejebringe analyser og korrekt dokumentation, blandt andet via deres beregningsmodeller. Rådgivningsforløbet gennemføres med støtte fra EU.